Toteuttajat

Työväen Sivistysliitto TSL
 

Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitokset tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä -hankkeen päätoteuttajana toimii Työväen Sivistysliitto TSL. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudistunutta ammatillista koulutusta ja ennen kaikkea työpaikalla järjestettävää koulutusta. Hankkeen toteuttamisesta vastaavat hankepäällikkö Ilkka Vuorikuru ja hankeviestintäassistentti Heli Katainen. TSL vastaa hankkeen kehittämisyhteistyön toteuttamisesta. TSL järjestää muun muassa työpajakokonaisuuden, joka suunnataan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille ja ammattiliittojen aluetyöntekijöille. Työpajat toteutetaan yhteistyössä ammattiliittojen (JHL, PAM, Teollisuusliitto) kanssa. Lisäksi TSL tuottaa työyhteisöille suunnatun oppimateriaalin, jossa huomioidaan koko työyhteisön rooli opiskelijan ohjauksessa. Valtakunnallisia työelämäfoorumeita TSL järjestää yhteistyössä Parasta osaamista -verkostohankkeen kanssa.

TSL sitoutuu työväenliikkeen arvopohjaan lähes satavuotisella historiallaan. Perustehtävänsä mukaisesti TSL haluaa tällä hankkeella edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Liitolla on pitkä kokemus hankeosaajana. Hankekeskus tuo yhteistyöhön mukaan ammattiliittojen verkostot ja asiantuntijuuden. Hankkeiden suunnitteluvaiheessa TSL saattaa yhteen työntekijät, työnantajat, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja muut tarvittavat sidosryhmät. Meneillään olevissa hankkeissa parannetaan niin työssä tarvittavia perustaitoja kuin edistetään työllistymistä, kotoutumista ja työuran pidentämistä.

Lue lisää:
http://www.tsl.fi/hankkeet/meneillaan-olevat-hankkeet.html
https://www.facebook.com/Sivistys/
https://twitter.com/tyovaensivistys

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa kaikilla ammattiliitoilla on samankaltainen rooli. JHL aktivoi mukaan yhteistyöhön jäsenistöään ja aluetoimistojaan. Uutena elementtinä hankkeessa nostetaan esiin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen roolia ammattiin oppijan tukemisessa. Toisaalta myös työyhteisö tarvitsee tukea opiskelijan vastaanottamisessa ja ohjaamisessa, ja tässäkin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on merkittävä tehtävä. Koulutuspoliittinen asiantuntija / työyhteisökehittäjä Heini Wink on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa TSL:n kanssa työpajakokonaisuuksia ja infotilaisuuksia, jotka suunnataan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille ja aluetoimitsijoille. Lisäksi saadaan asiantuntemusta muihin kehittämistoimiin, kuten oppimateriaalien ja työelämäfoorumien suunnitteluun.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on julkisissa ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevien ammattiliitto. JHL toimii myös työelämän kehittäjänä. Liittoon kuuluu 225 000 jäsentä. Liiton jäsenet työskentelevät lukuisissa eri ammateissa esimerkiksi valtion, kuntien, kuntayhtymien, seurakuntien, yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkiselle sektorille palveluja tuottavien yritysten tai yhteisöjen palveluksessa.

JHL on mukana neuvottelemassa työelämään vaikuttavista sopimuksista valtion, kuntien, kirkon ja yksityisten hyvinvointipalvelujen osalta. JHL neuvottelee näille aloille virka- ja työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. JHL:llä on 12 aluetoimistoa eri puolilla Suomea. Liiton yhdistykset toimivat lähes jokaisessa alan työpaikassa ja jäsenen oma luottamusmies löytyy usein läheltä. JHL on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsen.

Lue lisää: 
https://www.facebook.com/JHLry
https://twitter.com/JHLry

 

Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto
 

Kiipulan ammattiopisto toimii Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijana. Hankkeessa kehitetään työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä siten, että myös erityistä tukea tarvitseva opiskelija saa riittävästi ohjausta työpaikalla ja työyhteisö puolestaan riittävästi tukea ja osaamista opiskelijan ohjaukseen. Kiipula osallistuu tästä näkökulmasta hankkeen tapahtumiin, materiaalin tuottamiseen ja työyhteisöjen kouluttamiseen.

Kiipulasäätiön perustehtävänä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Säätiön tavoitteena on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä ovat mahdollisuutena kaikille. Kiipula tunnetaan ja tunnustetaan aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa.

Kiipulan ammattiopisto tarjoaa ammatillista erityisopetusta, aikuisten koulutusta ja erityisopetuksen asiantuntijapalveluita muille oppilaitoksille ja yhteistyökumppaneille. Ammattiopistolla on vuosien kokemus erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjauksesta ja ohjausmallien kehittämisestä. Kiipula kehittää toimintaa jatkuvasti ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) kumppanuusverkostossa.

Lue lisää:
https://www.facebook.com/KiipulanAO
https://www.instagram.com/kiipulan_ammattiopisto/
https://twitter.com/kiipulaao

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM
 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa kaikilla ammattiliitoilla on samankaltainen rooli. PAM aktivoi mukaan yhteistyöhön jäsenistöään ja aluetoimistojaan. Uutena elementtinä hankkeessa nostetaan esiin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen rooli ammattiin opiskelevan tukemisessa. Toisaalta myös työyhteisö tarvitsee tukea opiskelijan vastaanottamisessa ja ohjaamisessa, ja tässäkin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on merkittävä tehtävä. Koulutuspoliittinen asiantuntija Mikko Laakkonen on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa TSL:n kanssa työpajakokonaisuuksia ja infotilaisuuksia, jotka suunnataan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille ja aluetoimitsijoille. Lisäksi saadaan asiantuntemusta muihin kehittämistoimiin, kuten oppimateriaalien ja työelämäfoorumien suunnitteluun.

Palvelualojen ammattiliitto PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto, joka parantaa jäsentensä toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua. Liitto on perustettu vuonna 2000, ja siihen kuuluu lähes 230 000 jäsentä, joista valtaosa on naisia. Suurin osa PAMin jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. PAM neuvottelee näille aloille työehtosopimukset. Lisäksi liitto parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa työhön, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Toiminnallaan PAM edistää demokratiaa, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja sosiaalista turvallisuutta. PAM on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsen.

Lue lisää: 
https://www.facebook.com/pamliitto/
https://twitter.com/pamliitto

 

Teollisuusliitto


Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa kaikilla ammattiliitoilla on samankaltainen rooli. Teollisuusliitto aktivoi mukaan yhteistyöhön jäsenistöään ja aluetoimistojaan. Uutena elementtinä hankkeessa nostetaan esiin luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen rooli ammattiin oppijan tukemisessa. Toisaalta myös työyhteisö tarvitsee tukea opiskelijan vastaanottamisessa ja ohjaamisessa, ja tässäkin luottamusmiehillä ja työsuojeluvaltuutetuilla on merkittävä tehtävä. Ammatillisen koulutuksen asiantuntija Kari Hyytiä on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa TSL:n kanssa työpajakokonaisuuksia ja infotilaisuuksia, jotka suunnataan luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, työpaikkaohjaajille ja aluetoimitsijoille. Lisäksi saadaan asiantuntemusta muihin kehittämistoimiin, kuten oppimateriaalien ja työelämäfoorumien suunnitteluun.

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto, joka syntyi 1.1.2018 Metalliliiton, TEAM Teollisuusalojen ammattiliiton ja Puuliiton yhdistyessä. Teollisuusliitolla on kuitenkin pitkä historia – sitä voidaan pitää Suomen vanhimpana ammattiliittona, koska sen alkujuuri on vuonna 1894 perustettu Suomen Kirjaltajaliitto.

Teollisuusliittoon kuuluu 226 000 jäsentä, joista 79 % on miehiä. Jäsenistä 60 % työskentelee koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa sekä metallien jalostuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa, mutta lisäksi työskennellään useilla muillakin teollisuuden aloilla. Teollisuusliitto edistää työntekijöiden oikeuksia ja hyvinvointia työelämässä.  Liiton neuvottelemat työehtosopimukset määrittelevät palkkaperusteet, maksettavan palkan vähimmäistason sekä muut työsuhteessa noudatettavat ehdot. Teollisuusliitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsen.

Lue lisää:
https://www.facebook.com/Teollisuusliitto/
https://twitter.com/finindustrial

 

Työterveyslaitos
 

Ammattitaitoa yhdessä -hankkeessa Työterveyslaitos kehittää opiskelijoiden työpaikkaohjausta. Hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Mukana hankkeessa ovat erikoistutkija Auli Airila, tutkija Mikko Nykänen, tutkija Anna-Leena Kurki sekä asiantuntija Outi Aho. Hanketoimijoilla on vankkaa osaamista koulutus- ja työurasiirtymistä, ohjaustoiminnan tukemisesta ja työpaikkojen muutosprosessien onnistuneesta toteuttamisesta.

Työterveyslaitos selvittää hankkeessa opiskelijoiden ohjaamisen nykytilaa, olemassa olevia ohjaamisen ja perehdyttämisen käytäntöjä sekä ohjaamisen kehittämistarpeita työpaikoilla. Selvitys toimii johdantona koko hankkeen toiminnalle. Lisäksi Työterveyslaitos vastaa hankkeessa muutospajaprosessien toteuttamisesta työpaikoille ja ammatillisille oppilaitoksille. Muutospajoissa kehitetään toimintamalleja, jotka edistävät työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä lisäävät työyhteisöjen ohjausvalmiuksia. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, millaisia vaikutuksia muutospajaprosessilla on työyhteisöjen ohjausvalmiuksiin ja työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön. Hankkeessa paikallisesti luotuja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön tueksi.

Työterveyslaitos on valtakunnallisesti toimiva työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden tutkija, kehittäjä ja asiantuntija, joka kehittää yhdessä asiakkaidensa kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tukee työntekijöiden työkykyä. Työterveyslaitoksen vision mukaisesti terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia.

Lue lisää: 
https://www.ttl.fi/tutkimushanke/ammattitaitoa-yhdessa
https://www.facebook.com/tyoterveyslaitos
https://twitter.com/tyoterveys